DỨT KHỔ Thế giới con người đầy khổ đau tạo tác rồi thụ khổ cũng từ con người mà ra nguyên nhân chính là vô minh tà kiến bất thiện nên sự khổ đau không ngừng dứt

DỨT KHỔ …
Thế giới con người đầy khổ đau, tạo tác rồi thụ khổ cũng từ con người mà ra, nguyên nhân chính là ; vô minh, tà kiến, bất thiện, nên sự khổ đau không ngừng dứt .
Muốn thoát khổ con người cần có trí tuệ để dứt trừ vô minh, nương và học theo chính Pháp để loại bỏ tà kiến, luôn sống hướng thiện để xa dời nghiệp bất thiện .
Không những dứt hết mọi khổ đau của hiện tại mà còn đoạn diệt ở kiếp lai sinh nữa !

CategoriesUncategorized

6 Replies to “DỨT KHỔ Thế giới con người đầy khổ đau tạo tác rồi thụ khổ cũng từ con người mà ra nguyên nhân chính là vô minh tà kiến bất thiện nên sự khổ đau không ngừng dứt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *